Chỉ muỗi cái mới cắn người và động vật; muỗi đực sẽ ăn hoa mật hoa

Back to top button